Świa­dectwa charakterystyki 

ener­ge­tycznej

Twojego domu, miesz­kania i lokalu

PRO­MOCJA

już od

235 zł

Zapytaj o szczegóły: 

W KILKU PROSTYCH

KROKACH

Świa­dectwo cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej to dokument, który określa wielkość zapo­trze­bo­wania na energię nie­zbędną do zaspo­ko­jenia potrzeb ener­ge­tycznych zwią­zanych z użyt­ko­waniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrze­wania i wen­ty­lacji, przy­go­to­wania ciepłej wody użyt­kowej, chło­dzenia, a w przy­padku budynków nie­miesz­kalnych również oświetlenia.

Jak zamówić?

zobacz

nasz samo­uczek

Jak zamówić?

Brakuje Ci infor­macji do wypeł­nienia for­mu­larza dla mieszkania?

Pobierz wzór pisma do zarządcy budynku bądź wspólnoty miesz­ka­niowej oraz uzu­pełnij swoimi danymi i swojej nieruchomości

Zarządca budynku jest zobo­wiązany prawnie do prze­ka­zania wszystkich infor­macji potrzebnych do spo­rzą­dzenia świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki energetycznej.

Jaki jest koszt?

Dzięki infor­macjom zawartym w świa­dectwie wła­ściciel, najemca lub użyt­kownik budynku może określić orien­ta­cyjne roczne zapo­trze­bo­wanie na energię, a tym samym koszt utrzy­mania związany ze zużyciem energii.

tryb ekspres + 200 zł -> gwa­rancja wyko­nania do 24 godzin

dodatkowo koszty prze­syłki:
- e‑mailem 0 zł
- pacz­komat + 50 zł
- kurier + 50 zł

Dla miesz­kania w bloku 

Stan­dardowa reali­zacja
maks. do 5 dni robo­czych.
Ekspres do 24 godzin.

235,- zł

Dla
domu

Stan­dardowa reali­zacja
maks. do 5 dni robo­czych.
Ekspres do 24 godzin.

415,- zł

Dla lokalu użytkowego

Stan­dardowa reali­zacja
maks. do 5 dni robo­czych.
Ekspres do 24 godzin.

395,- zł

KIEDY

ŚWIA­DECTWO JEST WYMAGANE?

Zasady spo­rzą­dzania i prze­ka­zy­wania świa­dectw cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej budynków zostały okre­ślone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o cha­rak­te­ry­styce ener­ge­tycznej budynków.

Świa­dectwo ener­ge­tyczne jest ważne przez 10 lat o ile nie zostanie wykonana żadna ter­mo­mo­der­ni­zacja budynku.

 

Gwa­rancja rzetelności 

Numer wpisu do rejestru osób upraw­nionych do spo­rzą­dzania świa­dectw cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej: 15390 –  to ofi­cjalne potwier­dzenie auto­ry­zacji i kom­pe­tencji do spo­rzą­dzania świa­dectw cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej. 

Ukoń­czone kursy: spo­rzą­dzania Świa­dectw Cha­rak­te­ry­styki Ener­ge­tycznej orga­ni­zowane przez dział szko­lenia zawo­dowego MOIIB oraz szko­lenia z obsługi pro­gramu Audytor OZC 7.0 Pro

lat doświad­czenia
0
wyko­nanych świa­dectw
energetycznych
0
zado­wo­lonych
klientów 
0 %
świa­dectw
przy­go­to­wanych w 3 dni robocze 
0 %

Obo­wiązek posia­dania w okre­ślonych sytu­acjach świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej budynku lub części budynku wynika z prawa euro­pej­skiego. Celem wpro­wa­dzenia obo­wiązku spo­rzą­dzania świa­dectw jest pro­mo­wanie budow­nictwa efek­tywnego ener­ge­tycznie i zwięk­szanie świa­do­mości spo­łecznej w zakresie moż­li­wości uzy­skania oszczęd­ności energii w budynkach.

zobacz

nasz samo­uczek