Oferta dla

firm i instytucji

Zapytaj o szczegóły: 

Ofe­rujemy pro­fe­sjo­nalne usługi

spo­rzą­dzania świa­dectw cha­rak­te­ry­styki energetycznej

dopa­sowane do potrzeb Państwa firmy, insty­tucji lub portfela nieruchomości.

Świa­dectwa są opra­co­wywane przez osobę z wykształ­ceniem inży­niera budow­nictwa zrów­no­wa­żonego oraz numerem wpisu do rejestru osób upraw­nionych (15390) oraz z upraw­nie­niami budow­lanymi do pro­wa­dzenia robót w spe­cjal­ności konstrukcyjno-budowlanej, co gwa­rantuje kom­pleksową wiedzę na temat struktury i funk­cjo­nal­ności nieruchomości.

Mamy doświad­czenie we współ­pracy zarówno z dużymi firmami i insty­tu­cjami, jak również inwe­storami pry­watnymi, posia­da­jącymi większą ilość nieruchomości.

 

Obsłu­gujemy zapy­tania doty­czące przykładowo:

  • budynków wie­lo­ro­dzinnych
  • budynków usłu­gowych
  • budynków uży­tecz­ności publicznej 
  • budynków pro­duk­cyjnych
  • hal maga­zy­nowych i pro­duk­cyjnych 
  • większej ilości lokali mieszkalnych/usługowych 


Zapra­szamy do kon­taktu w celu przy­go­to­wania oferty dosto­so­wanej do Państwa potrzeb.

 

Gwa­rancja rzetelności 

lat doświad­czenia
0
wyko­nanych świa­dectw
ener­ge­tycznych
0
zado­wo­lonych
klientów 
0 %
świa­dectw
przy­go­to­wanych
w 3 dni robocze 
0 %