Co jest potrzebne do uzy­skania Świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki energetycznej? 

Wyja­śniamy

krok po kroku

Zapytaj o szczegóły: 

Czy potrze­bujesz

świa­dectwo cha­rak­te­ry­styki energetycznej? 

Przed zło­żeniem zamó­wienia upewnij się czy na pewno potrze­bujesz świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki energetycznej. 


Należy zaznaczyć, że w przy­padku braku świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej przy wynajmie czy sprzedaży nie­ru­cho­mości grozi grzywną — nawet do 5 tys.

Jeśli zazna­czyłeś któ­rą­kolwiek z wymie­nionych opcji, odpo­wiedź brzmi:

Tak

Co potrze­bujesz

aby uzyskać świa­dectwo cha­rak­te­ry­styki energetycznej? 

Usta­li­liśmy już, że potrze­bujesz świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej – Co dalej?

Upewnij się, czy posiadasz potrzebne infor­macje i doku­menty potrzebne do zło­żenia zamó­wienia czyli:

Dla miesz­kania w bloku / lokalu użytkowego

 • Rok oddania do użyt­ko­wania budynku
 • Z czego zbu­dowane są ściany zewnętrzne oraz jak są ocie­plone (mate­riały oraz ich grubości)
 • Z czego wykonane są stropy budynku (mate­riały oraz ich grubości)
 • Jaki jest system ogrze­wania budynku i przy­go­to­wania ciepłej wody użytkowej
 • Jakie są zamon­towane okna w budynku (jaki pakiet szybowy i z czego zro­biona jest rama okienna) (ewen­tu­alnie jeżeli znany to pro­ducent i model okna)
 • Rzut lokalu 
 • Zdjęcie budynku od frontu

Dla domu jednorodzinnego 

 • Rok oddania do użytkowania
 • Z czego zbu­dowane są ściany zewnętrzne, stropy, podłoga na gruncie, dach (mate­riały oraz ich grubości)
 • Jaki jest system ogrze­wania i przy­go­to­wania ciepłej wody 
 • Jakie są zamon­towane okna w budynku (jaki pakiet szybowy i z czego zro­biona jest rama okienna) (ewen­tu­alnie jeżeli znany to pro­ducent i model okna)
 • Rzut piwnicy, parteru, piętra, pod­dasza itp.  (są to rysunki, które znajdują się w pro­jekcie budow­lanym budynku)
 • Przekrój przez budynek (jest to rysunek, które znajdują się w pro­jekcie budow­lanym budynku)
 • Zdjęcie budynku od frontu 
   

Jeśli nie posiadasz

Któ­rej­kolwiek z WYŻEJ WYMIE­NIONYCH INFOR­MACJI TO… 

NIE PRZEJMUJ się!

Dla miesz­kania w bloku / lokalu użytkowego

Prawo do uzy­skanie tych infor­macji od zarządcy budynku bądź wspólnoty przy­sługuje Ci na pod­stawie prze­pisów Ustawy z dnia 7 paź­dziernika 2022 r. o zmianie ustawy o cha­rak­te­ry­styce ener­ge­tycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane w art. 9 ust. 2.

POBIERZ WZÓR PISMA
DO ZARZĄDCY BUDYNKU BĄDŹ WSPÓLNOTY.


Uzu­pełnij je swoimi danymi i wyślij e‑mailem do zarządcy budynku/wspólnoty miesz­ka­niowej. W ciągu 2 tygodni są zobli­gowani do prze­ka­zania wszystkich potrzebnych infor­macji do spo­rzą­dzenia świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki energetycznej.

Dla domu jednorodzinnego 

Jeżeli nie posiadasz rzutów to wymierz ściany i okna i przy­gotuj rzuty odręcznie jak na przed­sta­wionym niżej przy­kładzie a mate­riały z których zbu­dowany jest dom ustalimy telefonicznie:

Albo sko­rzystaj z jednego z dar­mowych portali do przy­go­to­wy­wania rzutów online
archiplaner.pl lub www.rzutmieszkania.pl

Już mam

potrzebne infor­macje do zło­żenia zamówienia 

już prawie wszystko!

Na każdym z etapów przy­go­to­wy­wania doku­mentów zapra­szamy do kon­taktu tele­fo­nicznego. Pomożemy i służymy radą.

+48 885 063 175 

+48 885 063 176 

Teraz to już z górki 😊 Kliknij przycisk 

wypełnij for­mularz, opłać zamó­wienie i gotowe!