Świadectwa charakterystyki

energetycznej

Twojego domu, mieszkania i lokalu

już od

280 zł

Zapytaj o szczegóły:

REGU­LAMIN SKLEPU INTER­NE­TOWEGO EKOTIMBUD.PL

§ 1. Posta­no­wienia ogólne

 • Sklep inter­netowy ekotimbud.pl (dalej „Sklep”) pro­wa­dzony jest przez firmę Eko­Timbud Tomasz Kąkol Maria Kąkol spółka cywilna (dalej „Sprze­dawca”) z sie­dzibą w Jabłonna 05 – 110 ul. Legio­nowska 8 (dalej „adres Sprze­dawcy”), wpisaną do Cen­tralnej Ewi­dencji i Infor­macji o Dzia­łal­ności Gospo­darczej, posia­dającą numer NIP: 536 197 22 24 oraz numer REGON: 525770473.
 • Niniejszy regu­lamin określa zasady doko­ny­wania zakupów w Sklepie oraz prawa i obo­wiązki Kupującego.
 • Kupujący zobo­wiązany jest zapoznać się z treścią niniej­szego Regu­laminu. W trakcie procesu reje­stracji lub skła­dania zamó­wienia, Kupujący zostanie popro­szony o zaak­cep­to­wanie posta­nowień niniej­szego Regu­laminu, korzy­stając z dostępnej funk­cjo­nal­ności „check-box”.
 • Zakup w Sklepie oznacza akcep­tację niniej­szego regulaminu.

§ 2. Świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki energetycznej

 • Sklep oferuje sprzedaż świa­dectw cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej dla różnego rodzaju budynków i lokali (dalej „świa­dectwo” lub „świa­dectwo cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej”), spo­rzą­dzonych zgodnie z obo­wią­zu­jącymi prze­pisami prawa, a w szczególności:

- Roz­po­rzą­dzeniem Ministra Infra­struktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie meto­do­logii wyzna­czania cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej budynku lub części budynku oraz świa­dectw cha­rak­te­ry­styki energetycznej

- Roz­po­rzą­dzeniem Ministra Rozwoju i Tech­no­logii z dnia 28 marca 2023 r. zmie­nia­jącym Roz­po­rzą­dzenie w sprawie meto­do­logii wyzna­czania cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej budynku lub części budynku oraz świa­dectw cha­rak­te­ry­styki energetycznej

- USTAWĄ z dnia 7 paź­dziernika 2022 r. o zmianie ustawy o cha­rak­te­ry­styce ener­ge­tycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane

 • Wszystkie świa­dectwa ofe­rowane w Sklepie są spo­rzą­dzane przez Tomasza Kąkola, umiesz­czonego w wykazie osób upraw­nionych do spo­rzą­dzania świa­dectw cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej pod numerem 15390, data wpisu 2019-04-02.  Świa­dectwa wpro­wa­dzane są do wykazu świa­dectw cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej. Oba ww. wykazy jest częścią Cen­tralnego Rejestru Cha­rak­te­ry­styki Ener­ge­tycznej Budynków, pro­wa­dzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii.
 • Kupujący zobo­wiązany jest do podania pra­wi­dłowych danych nie­zbędnych do wysta­wienia świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki energetycznej.

§ 3. Pro­cedura zakupowa

 • Zakup świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej przez stronę www.ekotimbud.pl odbywa się w nastę­pu­jących krokach:
 • Kupujący dokonuje wyboru świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej w zależ­ności od rodzaju nie­ru­cho­mości oraz wypełnia for­mularz infor­ma­cyjny o nie­ru­cho­mości, podając wymagane dane i infor­macje zgodnie ze stanem faktycznym.
 • Po wypeł­nieniu for­mu­larza, Kupujący dokonuje wyboru trybu reali­zacji zamó­wienia. Sklep oferuje reali­zację zamówień w dwóch trybach: standard (5 dni robo­czych) lub ekspres (do 24 h). W tym kroku Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regu­la­minem sklepu.  Przez czas reali­zacji zamó­wienia rozumie się okres między momentem potwier­dzenia zło­żenia zamó­wienia przez Kupu­jącego a wysłaniem doku­mentu przez Sprze­dawcę w wybrany przez Kupu­jącego sposób.
 • W kolejnym kroku Kupujący wybiera pre­fe­rowany sposób płat­ności oraz dostawy.
 • Następnie pojawi się pod­su­mo­wanie wszystkich kosztów zama­wianego świa­dectwa oraz napis o treści „zamawiam świa­dectwo i zobo­wiązuje się za nie zapłacić”.
 • Po klik­nięciu w komu­nikat „zamawiam świa­dectwo i zobo­wiązuje się za nie zapłacić” Kupujący zostaje prze­kie­rowany na stronę doko­ny­wania płat­ności gdzie wybie­rając jedną z dostępnych metod płat­ności jest zobo­wiązany zapłacić za świadectwo.
 • Po wyko­naniu wszystkich powyż­szych kroków, Kupujący otrzymuje na podany adres e‑mail potwier­dzenie zło­żenia zamówienia. 
 • Kupujący otrzyma zamó­wione świa­dectwo w sposób i ter­minie zależnymi od wybranego trybu reali­zacji i sposobu dostawy.
 • Infor­macje znaj­dujące się na stronach inter­ne­towych Sklepu sta­nowią ofertę sprzedaży świa­dectwa w rozu­mieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący zawiera umowę sprzedaży towaru skła­dając za pomocą mecha­nizmów dostępnych na inter­ne­towych stronach Sklepu, oświad­czenie o przy­jęciu oferty sprzedaży towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie klik­nięcia w umiesz­czony na stronie Sklepu napis o treści: „zamawiam świa­dectwo i zobo­wiązuje się za nie zapłacić”.
 • Jeżeli wyko­nanie zamó­wienia z jakich­kolwiek względów okaże się nie­możliwe do wyko­nania, Sprze­dawca nie­zwłocznie, jednak nie później niż w ter­minie czter­nastu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupu­jącego i zwróci całą otrzymaną od niego cenę za zamó­wione świadectwo.

§ 4. Płatności

 • Kupujący może wybrać nastę­pujące formy płat­ności za zamó­wioną usługę: płat­ności BLIK, karta płat­nicza, przelew elek­tro­niczny poprzez zewnętrzny system płat­ności imoje, obsłu­giwany przez ING Bank Śląski S.A. z sie­dzibą w Katowicach.
 • Cena świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej podana na stronie sklepu jest ceną brutto i zawiera wszystkie obo­wią­zujące podatki. Łącznie z Ceną spo­rzą­dzenia świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej, Kupujący zobo­wiązany jest do pokrycia kosztów dostawy, o ile zgodnie z posta­no­wie­niami Regu­laminu i doko­nanym wyborem Świa­dectwo cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej będzie wysyłane w wersji papierowej.
 • Infor­macje o cenach podane na stronach inter­ne­towych Sklepu są wiążące do czasu opu­bli­ko­wania ich zmiany. Na każde sprzedane świa­dectwo Sprze­dawca wystawia faktury VAT.

§ 5. Dostawa

 • Świa­dectwo cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej zostanie dorę­czone Kupu­jącemu, według wyboru Kupu­jącego, w jeden z nastę­pu­jących sposobów:
 • drogą elek­tro­niczną: świa­dectwo cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej zostanie prze­słane drogą elek­tro­niczną na podany adres e‑mail w ter­minie zgodnym z wybranym trybem reali­zacji zamówienia;
 • dostawa kurierska: świa­dectwo cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej zostanie dostar­czone za pośred­nictwem kuriera Inpost na podany adres Kupu­jącego w ter­minie zgodnym z wybranym trybem reali­zacji zamó­wienia i czasem nie­zbędnym na wyko­nanie usługi kurier­skiej, zgodnie z regu­la­minem firmy kurier­skiej Inpost;
 • dostawa do pacz­komatu: świa­dectwo cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej zostanie dostar­czone do wybranego pacz­komatu w ter­minie zgodnym z wybranym trybem reali­zacji zamó­wienia i czasem nie­zbędnym na wyko­nanie usługi kurier­skiej, zgodnie z regu­la­minem firmy kurier­skiej Inpost.
 • Sklep nie ponosi odpo­wie­dzial­ności za nie­ter­minowe dostar­czenie świa­dectwa spo­wo­dowane podaniem błędnych danych adre­sowych przez Kupu­jącego lub w przy­padku pro­blemów zwią­zanych z dostar­czeniem poczty elek­tro­nicznej ze strony Kupującego.

§ 6. Odpo­wie­dzialność za wady pro­duktów i reklamacje

1.  Sprze­dawca jako przed­się­biorca ponosi odpo­wie­dzial­ności względem Kupu­jącego, jako kon­su­menta, za zgodność świa­dectwa (towaru) z umową (zamó­wieniem) na zasadach okre­ślonych przez przepisy Roz­działu 5 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon­su­menta, które w całości zostały przy­to­czone poniżej.

Roz­dział  5a  Umowy zobo­wią­zujące do prze­nie­sienia wła­sności towaru na konsumenta

Art.  43a.  [Zakres sto­so­wania prze­pisów roz­działu; wyłą­czenie sto­so­wania prze­pisów k.c.]

1. W razie braku zgod­ności towaru z umową kon­su­mentowi przy­sługują upraw­nienia okre­ślone w niniejszym roz­dziale. Do umów zobo­wią­zu­jących do prze­nie­sienia wła­sności towaru na kon­su­menta, w tym w szcze­gól­ności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się prze­pisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).

2. Prze­pisów niniej­szego roz­działu nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

Art.  43b.  [Zgodność towaru z umową]

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozo­stają w szcze­gól­ności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kom­pletność i funk­cjo­nalność, a w odnie­sieniu do towarów z ele­mentami cyfrowymi — również kom­pa­ty­bilność, inte­ro­pe­ra­cyjność i dostępność aktualizacji;

2) przy­datność do szcze­gólnego celu, do którego jest potrzebny kon­su­mentowi, o którym kon­sument powia­domił przed­się­biorcę naj­później w chwili zawarcia umowy i który przed­się­biorca zaakceptował.

2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględ­nieniem obo­wią­zu­jących prze­pisów prawa, norm tech­nicznych lub dobrych praktyk;

2) wystę­pować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bez­pie­czeństwo, a w odnie­sieniu do towarów z ele­mentami cyfrowymi — również funk­cjo­nalność i kom­pa­ty­bilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których kon­sument może roz­sądnie ocze­kiwać, biorąc pod uwagę cha­rakter towaru oraz publiczne zapew­nienie złożone przez przed­się­biorcę, jego poprzed­ników prawnych lub osoby dzia­łające w ich imieniu, w szcze­gól­ności w reklamie lub na ety­kiecie, chyba że przed­się­biorca wykaże, że:

a) nie wie­dział o danym publicznym zapew­nieniu i oce­niając roz­sądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapew­nienie zostało spro­stowane z zacho­waniem warunków i formy, w jakich publiczne zapew­nienie zostało złożone, lub w porów­ny­walny sposób,

c) publiczne zapew­nienie nie miało wpływu na decyzję kon­su­menta o zawarciu umowy;

3) być dostar­czany z opa­ko­waniem, akce­so­riami i instruk­cjami, których dostar­czenia kon­sument może roz­sądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przed­się­biorca udo­stępnił kon­su­mentowi przed zawarciem umowy, i odpo­wiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Do towarów z ele­mentami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Przed­się­biorca nie ponosi odpo­wie­dzial­ności za brak zgod­ności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli kon­sument, naj­później w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poin­for­mowany, że kon­kretna cecha towaru odbiega od wymogów zgod­ności z umową okre­ślonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaak­cep­tował brak kon­kretnej cechy towaru.

5. Przed­się­biorca ponosi odpo­wie­dzialność za brak zgod­ności towaru z umową wyni­kający z nie­wła­ściwego zamon­to­wania towaru, jeżeli:

1) zostało ono prze­pro­wa­dzone przez przed­się­biorcę lub na jego odpowiedzialność;

2) nie­wła­ściwe zamon­to­wanie prze­pro­wa­dzone przez kon­su­menta wynikało z błędów w instrukcji dostar­czonej przez przed­się­biorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2.

Art.  43c.  [Czasowe granice odpo­wie­dzial­ności przed­się­biorcy za brak zgod­ności towaru z umową]

1. Przed­się­biorca ponosi odpo­wie­dzialność za brak zgod­ności towaru z umową ist­niejący w chwili jego dostar­czenia i ujaw­niony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przy­dat­ności towaru do użycia, okre­ślony przez przed­się­biorcę, jego poprzed­ników prawnych lub osoby dzia­łające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgod­ności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostar­czenia towaru, istniał w chwili jego dostar­czenia, o ile nie zostanie udo­wod­nione inaczej lub domnie­mania tego nie można pogodzić ze spe­cyfiką towaru lub cha­rak­terem braku zgod­ności towaru z umową.

2. Przed­się­biorca nie może powo­ływać się na upływ terminu do stwier­dzenia braku zgod­ności towaru z umową okre­ślonego w ust. 1, jeżeli brak ten pod­stępnie zataił.

3. W odnie­sieniu do towarów z ele­mentami cyfrowymi, przed­się­biorca ponosi odpo­wie­dzialność za brak zgod­ności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostar­czanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostar­czane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostar­czenia towaru z ele­mentami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgod­ności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

Art.  43d.  [Upraw­nienia kon­su­menta w przy­padku braku zgod­ności z umową]

1. Jeżeli towar jest nie­zgodny z umową, kon­sument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Przed­się­biorca może dokonać wymiany, gdy kon­sument żąda naprawy, lub przed­się­biorca może dokonać naprawy, gdy kon­sument żąda wymiany, jeżeli dopro­wa­dzenie do zgod­ności towaru z umową w sposób wybrany przez kon­su­menta jest nie­możliwe albo wyma­gałoby nad­miernych kosztów dla przed­się­biorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są nie­możliwe lub wyma­gałyby nad­miernych kosztów dla przed­się­biorcy, może on odmówić dopro­wa­dzenia towaru do zgod­ności z umową.

3. Przy ocenie nad­mier­ności kosztów dla przed­się­biorcy uwzględnia się wszelkie oko­licz­ności sprawy, w szcze­gól­ności zna­czenie braku zgod­ności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nad­mierne nie­do­god­ności dla kon­su­menta powstałe wskutek zmiany sposobu dopro­wa­dzenia towaru do zgod­ności z umową.

4. Przed­się­biorca dokonuje naprawy lub wymiany w roz­sądnym czasie od chwili, w której przed­się­biorca został poin­for­mowany przez kon­su­menta o braku zgod­ności z umową, i bez nad­miernych nie­do­god­ności dla kon­su­menta, uwzględ­niając spe­cyfikę towaru oraz cel, w jakim kon­sument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szcze­gól­ności koszty opłat pocz­towych, przewozu, robo­cizny i mate­riałów, ponosi przedsiębiorca.

5. Kon­sument udo­stępnia przed­się­biorcy towar pod­le­gający naprawie lub wymianie. Przed­się­biorca odbiera od kon­su­menta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamon­towany przed ujaw­nieniem się braku zgod­ności towaru z umową, przed­się­biorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po doko­naniu naprawy lub wymiany albo zleca wyko­nanie tych czyn­ności na swój koszt.

7. Kon­sument nie jest zobo­wiązany do zapłaty za zwykłe korzy­stanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Art.  43e.  [Obni­żenie ceny; odstą­pienie od umowy]

1. Jeżeli towar jest nie­zgodny z umową, kon­sument może złożyć oświad­czenie o obni­żeniu ceny albo odstą­pieniu od umowy, gdy:

1) przed­się­biorca odmówił dopro­wa­dzenia towaru do zgod­ności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

2) przed­się­biorca nie dopro­wadził towaru do zgod­ności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4 – 6;

3) brak zgod­ności towaru z umową występuje nadal, mimo że przed­się­biorca pró­bował dopro­wadzić towar do zgod­ności z umową;

4) brak zgod­ności towaru z umową jest na tyle istotny, że uza­sadnia obni­żenie ceny albo odstą­pienie od umowy bez uprzed­niego sko­rzy­stania ze środków ochrony okre­ślonych w art. 43d;

5) z oświad­czenia przed­się­biorcy lub oko­licz­ności wyraźnie wynika, że nie dopro­wadzi on towaru do zgod­ności z umową w roz­sądnym czasie lub bez nad­miernych nie­do­god­ności dla konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozo­stawać w takiej pro­porcji do ceny wyni­ka­jącej z umowy, w jakiej wartość towaru nie­zgodnego z umową pozo­staje do war­tości towaru zgodnego z umową.

3. Przed­się­biorca zwraca kon­su­mentowi kwoty należne wskutek sko­rzy­stania z prawa obni­żenia ceny nie­zwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­mania oświad­czenia kon­su­menta o obni­żeniu ceny.

4. Kon­sument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgod­ności towaru z umową jest nie­istotny. Domniemywa się, że brak zgod­ności towaru z umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgod­ności z umową dotyczy jedynie nie­których towarów dostar­czonych na pod­stawie umowy kon­sument może odstąpić od umowy jedynie w odnie­sieniu do tych towarów, a także w odnie­sieniu do innych towarów nabytych przez kon­su­menta wraz z towarami nie­zgodnymi z umową, jeżeli nie można roz­sądnie ocze­kiwać, aby kon­sument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstą­pienia od umowy kon­sument nie­zwłocznie zwraca towar przed­się­biorcy na jego koszt. Przed­się­biorca zwraca kon­su­mentowi cenę nie­zwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­mania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Przed­się­biorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kon­sument, chyba że kon­sument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art.  43f.  [Powstrzy­manie się z zapłatą ceny do chwili wyko­nania przez przed­się­biorcę obo­wiązków z tytułu reklamacji]

Kon­sument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wyko­nania przez przed­się­biorcę obo­wiązków wyni­ka­jących z art. 43d i art. 43e.

Art.  43g.  [Gwa­rancja udzielona na rzecz konsumenta]

1. Odstępstwo od warunków gwa­rancji okre­ślonych w reklamie na nie­ko­rzyść kon­su­menta jest bez­sku­teczne, chyba że oświad­czenie gwa­ran­cyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało spro­stowane z zacho­waniem warunków i formy, w jakiej reklama została prze­pro­wa­dzona, lub w porów­ny­walny sposób.

2. Gwa­rancja trwa­łości nie może prze­wi­dywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla kon­su­menta niż okre­ślone w art. 43d.3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświad­czenie o obni­żeniu ceny albo odstą­pieniu od umowy, chyba że Sprze­dawca nie­zwłocznie i bez nad­miernych nie­do­god­ności dla kupu­jącego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ogra­ni­czenie to nie ma zasto­so­wania, jeżeli rzecz była już wymie­niona lub napra­wiana przez Sprze­dawcę albo Sprze­dawca nie uczynił zadość obo­wiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usu­nięcia wady.

4.  Sprze­dawca nie udziela gwa­rancji na świadectwo.

5.  W przy­padku stwier­dzenia wady świa­dectwa, rekla­mację okre­ślającą wadę oraz żądanie doty­czące sposobu reali­zacji uprawnień Kupu­jącego z tytułu rękojmi, należy przesłać na adres email: kontakt@ekotimbud.pl. Rekla­mację można złożyć według wzoru umiesz­czonego na końcu niniej­szego regulaminu.

6.  Sprze­dawca usto­sunkuje się do żądań kupu­jącego w ter­minie 14 dni od momentu zgło­szenia rekla­macji prze­sy­łając odpo­wiedź na email Kupu­jącego, wskazany podczas skła­dania zamówienia. 

7. Sprze­dawca informuje, iż w razie sporu doty­czącego zaku­pionego świa­dectwa, ist­nieje moż­li­wości sko­rzy­stania z poza­są­dowego sposobu roz­pa­try­wania rekla­macji i docho­dzenia roszczeń, poprzez zło­żenie skargi do Powia­towego Rzecznika Praw Kon­su­menta. Wła­ściwość Powia­towego Rzecznika Praw Kon­su­menta jest uza­leż­niona od miejsca zamiesz­kania osoby wno­szącej skargę.

8. Odpo­wie­dzialność z tytułu rękojmi jest wyłą­czona w sto­sunku do Kupu­jących, którzy nie są kon­su­mentami lub pod­miotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.

§ 7. Odstą­pienie od umowy 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon­su­menta Kupu­jącemu nie przy­sługuje prawo odstą­pienia od umowy ponieważ świa­dectwo służy wyłącznie zaspo­ko­jeniu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wanych potrzeb.

§ 8. Ochrona danych oso­bowych — RODO

 • Podanie danych oso­bowych jest dobro­wolne, ale konieczne do spo­rzą­dzenia i dostar­czenia świadectwa.
 • Sprze­dawca zobo­wiązuje się prze­twarzać dane osobowe Pacjenta zgodnie z prze­pisami roz­po­rzą­dzenia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze­twa­rzaniem danych oso­bowych i w sprawie swo­bodnego prze­pływu takich danych oraz uchy­lenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

Infor­macja o plikach „cookies” wyko­rzy­sty­wanych przez stronę inter­netową sklepu została zawarta w zakładce „Polityka prywatności”.

Infor­macja doty­cząca prze­twa­rzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Sprze­dawca jako Admi­ni­strator danych oso­bowych kupu­jącego, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje nastę­pujące informacje.

 • Dane doty­czące Administratora:

Eko­Timbud Tomasz Kąkol Maria Kąkol spółka cywilna z sie­dzibą w Jabłonnie 05 – 110, ul. Legio­nowska 8, wpisana do Cen­tralnej Ewi­dencji i Infor­macji o Dzia­łal­ności Gospo­darczej, posia­dającą numer NIP: 536 197 22 24 oraz numer REGON: 525770473., dane kon­taktowe: Telefon: +48 515 870 380

Adres e‑mail: ekotimbud@gmail.com; kontakt@ekotimbud.pl

Adres do doręczeń: Jabłonna 05 – 110, ul. Legio­nowska 8

2. Państwa dane osobowe prze­twa­rzane będą w celu:

- zawarcia i wyko­nania umowy sprzedaży towaru (dalej: Umowa), na pod­stawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego roz­po­rzą­dzenia o ochronie danych,

- wyko­nania obo­wiązków prawnych, cią­żących na Admi­ni­stra­torze, na pod­stawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego roz­po­rzą­dzenia o ochronie danych,

- wyni­ka­jącego z prawnie uza­sad­nionych inte­resów reali­zo­wanych przez Admi­ni­stratora na pod­stawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego roz­po­rzą­dzenia o ochronie danych, to jest:

(i) w celu wykry­wania nadużyć i zapo­bie­gania im,

(ii) w celu usta­lenia, obrony i docho­dzenia roszczeń,

(iii) dla celów two­rzenia zestawień, analiz i sta­tystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.

3. Odbiorcami Państwa danych oso­bowych są:

- pod­mioty świad­czące na rzecz Admi­ni­stratora usługi doradcze, kon­sul­ta­cyjne, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Wszelkie transfery Państwa danych oso­bowych odbywają się zgodnie z obo­wią­zu­jącymi prze­pisami prawa, Państwa dane osobowe nie będą trans­fe­rowane do państw spoza obszaru UE, z wyjątkiem danych potrzebnych do doko­nania płat­ności, które w przy­padku wybrania metody płat­ności: Imoje mogą być prze­ka­zywane do krajów spoza obszaru UE. Szcze­gółowe infor­macje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności. 

5. Dane osobowe będą prze­cho­wywane przez okres obo­wią­zy­wania Umowy, a w zakresie zwią­zanym z obroną lub docho­dzeniem roszczeń, do czasu przedaw­nienia roszczeń. Admi­ni­strator może prze­cho­wywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uza­sad­nionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

6. Przy­sługuje Państwu, w odnie­sieniu do Państwa danych oso­bowych, prawo do:

- żądania od Admi­ni­stratora dostępu do danych osobowych,

- żądania od Admi­ni­stratora spro­sto­wania danych osobowych,

- żądania usu­nięcia danych prze­twa­rzanych bezpodstawnie,

- żądania ogra­ni­czenia prze­twa­rzania danych,

- wnie­sienia sprzeciwu wobec prze­twa­rzania danych osobowych,

- żądania prze­no­szenia danych do innego admi­ni­stratora danych lub do Państwa (w zakresie okre­ślonym art. 20 Ogólnego roz­po­rzą­dzenia o ochronie danych),

- wnie­sienia skargi do GIODO w razie uznania, że prze­twa­rzanie Państwa danych oso­bowych narusza przepisy o ochronie danych.

7. Podanie danych oso­bowych kupu­jącego jest wymogiem prawnym zwią­zanym z reali­zacją umowy. Kon­se­kwencją nie podania danych oso­bowych jest brak moż­li­wości wyko­ny­wania Umowy.

§9. Dane kon­taktowe EKOTIMBUD

 • Ze Sprze­dawcą (Sklepem) Kupujący mogą kon­tak­tować w nastę­pujący sposób:
 • Tele­fo­nicznie +48 515 870 380
 • Na adres e‑mail: ekotimbud@gmail.com; kontakt@ekotimbud.pl
 • Pisemnie, na adres: Jabłonna 05 – 110, ul. Legio­nowska 8

§10. Posta­no­wienia końcowe 

 • We wszystkich sprawach nie­ujętych w niniejszym Regu­la­minie zasto­so­wanie mają odpo­wiednie przepisy prawa obo­wią­zu­jącego na tery­torium Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej, a w szczególności: 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elektroniczną.

 • Strona inter­netowa www.ekotimbud.pl zawiera treści chro­nione prawem wła­sności inte­lek­tu­alnej, w szcze­gól­ności utwory objęte prawem autorskim (takie jak treść zamiesz­czona w Sklepie, układ gra­ficzny, grafiki, zdjęcia itp.). Kupujący zobo­wiązują się sza­nować prawa wła­sności inte­lek­tu­alnych przy­słu­gu­jących Sklepowi oraz pod­miotom trzecim. Każdy Kupujący lub osoba odwie­dzająca stronę inter­netową Sklepu ponosi pełną odpo­wie­dzialność za jakie­kolwiek naru­szenia posta­nowień niniej­szego punktu.
 • O ile przepisy obo­wią­zu­jącego prawa nie sta­nowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na pod­stawie Regu­laminu będą roz­strzygane przez Sąd wła­ściwy dla sie­dziby Eko­Timbud Tomasz Kąkol.
 • Kupujący zobo­wiązany jest do nie­prze­sy­łania przez stronę inter­netową sklepu ani udo­stęp­nione sposoby komu­ni­kacji treści o cha­rak­terze sprzecznym z obo­wią­zu­jącym prawem, zasadami współ­życia spo­łecznego i prawami osób trzecich.REKLA­MACJA  (WZÓR)

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam rekla­mację doty­czącą zamó­wienia świa­dectwa cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tycznej nie­ru­cho­mości o danych adresowych: 

Miasto: 

Ulica: 

Numer domu/mieszkania: 

Przy­czyna zgło­szenia reklamacji: 

(należy dokładnie opisać przy­czynę reklamacji)

wnoszę o popra­wienie zgło­szonych wad  i dostar­czenie świa­dectwa wolnego od wad / oświadczam, iż odstępuję od umowy z uwagi na istotne wady świa­dectwa . (nie­po­trzebne skreślić)

……………………………

Podpis kon­su­menta