Świadectwa charakterystyki

energetycznej

Twojego domu, mieszkania i lokalu

już od

280 zł

Zapytaj o szczegóły:

Polityka Pry­wat­ności

1. Infor­macje ogólne

 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funk­cjo­nu­jącego pod adresem url: ekotimbud.pl
 • Ope­ra­torem serwisu oraz Admi­ni­stra­torem danych oso­bowych jest: Eko­Timbud Tomasz Kąkol Maria Kąkol spółka cywilna, Jabłonna 05 – 110, ul. Legio­nowska 8
 • Adres kon­taktowy poczty elek­tro­nicznej ope­ratora: kontakt@ekotimbud.pl
 • Ope­rator jest Admi­ni­stra­torem Twoich danych oso­bowych w odnie­sieniu do danych podanych dobro­wolnie w Serwisie.
 • Serwis wyko­rzy­stuje dane osobowe w nastę­pu­jących celach: 
  • Pro­wa­dzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przy­go­to­wanie, pako­wanie, wysyłka towarów
  • Reali­zacja zamó­wionych usług
  • Win­dy­kacja należności
  • Pre­zen­tacja oferty lub informacji
 • Serwis realizuje funkcje pozy­ski­wania infor­macji o użyt­kow­nikach i ich zacho­waniu w nastę­pujący sposób:
 • Poprzez dobro­wolnie wpro­wa­dzone w for­mu­la­rzach dane, które zostają wpro­wa­dzone do sys­temów Operatora.
 • Poprzez zapi­sy­wanie w urzą­dze­niach koń­cowych plików cookie (tzw. „cia­steczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych sto­sowane przez Operatora

 • Miejsca logo­wania i wpro­wa­dzania danych oso­bowych są chro­nione w war­stwie trans­misji (cer­ty­fikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logo­wania, wpro­wa­dzone na stronie, zostają zaszy­frowane w kom­pu­terze użyt­kownika i mogą być odczytane jedynie na doce­lowym serwerze.
 • Dane osobowe prze­cho­wywane w bazie danych są zaszy­frowane w taki sposób, że jedynie posia­dający Ope­rator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chro­nione na wypadek wykra­dzenia bazy danych z serwera.
 • Hasła użyt­kow­ników są prze­cho­wywane w postaci hasho­wanej. Funkcja hashująca działa jed­no­kie­runkowo — nie jest możliwe odwró­cenie jej dzia­łania, co stanowi obecnie współ­czesny standard w zakresie prze­cho­wy­wania haseł użytkowników.
 • Ope­rator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • W celu ochrony danych Ope­rator regu­larnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym ele­mentem ochrony danych jest regu­larna aktu­ali­zacja wszel­kiego opro­gra­mo­wania, wyko­rzy­sty­wanego przez Ope­ratora do prze­twa­rzania danych oso­bowych, co w szcze­gól­ności oznacza regu­larne aktu­ali­zacje kom­po­nentów programistycznych.

3. Hosting

 • Serwis jest hostowany (tech­nicznie utrzy­mywany) na ser­werach ope­ratora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe infor­macje ospo­sobie wyko­rzy­stania danych

 • W nie­których sytu­acjach Admi­ni­strator ma prawo prze­ka­zywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to nie­zbędne do wyko­nania zawartej z Tobą umowy lub do zre­ali­zo­wania obo­wiązków cią­żących na Admi­ni­stra­torze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • ope­ra­torzy pocztowi
  • kan­ce­larie prawne i windykatorzy
  • banki
  • ope­ra­torzy płatności
  • upo­waż­nieni pra­cownicy i współ­pra­cownicy, którzy korzy­stają z danych w celu reali­zacji celu dzia­łania strony
  • firmy, świad­czące usługi mar­ke­tingu na rzecz Administratora
 • Twoje dane osobowe prze­twa­rzane przez Admi­ni­stratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wyko­nania zwią­zanych z nimi czyn­ności okre­ślonych osobnymi prze­pisami (np. o pro­wa­dzeniu rachun­ko­wości). W odnie­sieniu do danych mar­ke­tin­gowych dane nie będą prze­twa­rzane dłużej niż przez 3 lata.
 • Przy­sługuje Ci prawo żądania od Administratora: 
  • dostępu do danych oso­bowych Ciebie dotyczących,
  • ich spro­sto­wania,
  • usu­nięcia,
  • ogra­ni­czenia przetwarzania,
  • oraz prze­no­szenia danych.
 • Przy­sługuje Ci prawo do zło­żenia sprzeciwu w zakresie prze­twa­rzania wska­zanego w pkt 3.3 c) wobec prze­twa­rzania danych oso­bowych w celu wyko­nania prawnie uza­sad­nionych inte­resów reali­zo­wanych przez Admi­ni­stratora, w tym pro­fi­lo­wania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przy­padku ist­nienia ważnych prawnie uza­sad­nionych podstaw do prze­twa­rzania, nad­rzędnych wobec Ciebie inte­resów, praw i wol­ności, w szcze­gól­ności usta­lenia, docho­dzenia lub obrony roszczeń.
 • Na dzia­łania Admi­ni­stratora przy­sługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 • Podanie danych oso­bowych jest dobro­wolne, lecz nie­zbędne do obsługi Serwisu.
 • W sto­sunku do Ciebie mogą być podej­mowane czyn­ności pole­gające na zauto­ma­ty­zo­wanym podej­mo­waniu decyzji, w tym pro­fi­lo­waniu w celu świad­czenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu pro­wa­dzenia przez Admi­ni­stratora mar­ke­tingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe nie są prze­ka­zywane od krajów trzecich w rozu­mieniu prze­pisów o ochronie danych oso­bowych. Oznacza to, że nie prze­syłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Infor­macje w formularzach

 • Serwis zbiera infor­macje podane dobro­wolnie przez użyt­kownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać infor­macje o para­me­trach połą­czenia (ozna­czenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w nie­których wypadkach, może zapisać infor­mację uła­twiającą powią­zanie danych w for­mu­larzu z adresem e‑mail użyt­kownika wypeł­nia­jącego for­mularz. W takim wypadku adres e‑mail użyt­kownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawie­ra­jącej formularz.
 • Dane podane w for­mu­larzu są prze­twa­rzane w celu wyni­ka­jącym z funkcji kon­kretnego for­mu­larza, np. w celu doko­nania procesu obsługi zgło­szenia ser­wi­sowego lub kon­taktu han­dlowego, reje­stracji usług itp. Każ­do­razowo kon­tekst i opis for­mu­larza w czy­telny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 • Infor­macje zacho­waniu użyt­kow­ników w ser­wisie mogą pod­legać logo­waniu. Dane te są wyko­rzy­stywane w celu admi­ni­stro­wania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 • Ope­rator stosuje analizę sta­ty­styczną ruchu na stronie, poprzez Google Ana­lytics (Google Inc. z sie­dzibą w USA). Ope­rator nie prze­kazuje do ope­ratora tej usługi danych oso­bowych, a jedynie zano­ni­mi­zowane infor­macje. Usługa bazuje na wyko­rzy­staniu cia­steczek w urzą­dzeniu koń­cowym użyt­kownika. W zakresie infor­macji o pre­fe­ren­cjach użyt­kownika gro­ma­dzonych przez sieć reklamową Google użyt­kownik może prze­glądać i edy­tować infor­macje wyni­kające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Infor­macja o plikach cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­nowią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­ności pliki tek­stowe, które prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu koń­cowym Użyt­kownika Serwisu i prze­zna­czone są do korzy­stania ze stron inter­ne­towych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­cho­wy­wania ich na urzą­dzeniu koń­cowym oraz uni­kalny numer.
 • Pod­miotem zamiesz­cza­jącym na urzą­dzeniu koń­cowym Użyt­kownika Serwisu pliki cookies oraz uzy­sku­jącym do nich dostęp jest ope­rator Serwisu.
 • Pliki cookies wyko­rzy­stywane są w nastę­pu­jących celach: 
  • utrzy­manie sesji użyt­kownika Serwisu (po zalo­go­waniu), dzięki której użyt­kownik nie musi na każdej pod­stronie Serwisu ponownie wpi­sywać loginu i hasła;
  • reali­zacji celów okre­ślonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 • W ramach Serwisu sto­sowane są dwa zasad­nicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tym­cza­sowymi, które prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu koń­cowym Użyt­kownika do czasu wylo­go­wania, opusz­czenia strony inter­ne­towej lub wyłą­czenia opro­gra­mo­wania (prze­glą­darki inter­ne­towej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu koń­cowym Użyt­kownika przez czas okre­ślony w para­me­trach plików cookies lub do czasu ich usu­nięcia przez Użytkownika.
 • Opro­gra­mo­wanie do prze­glą­dania stron inter­ne­towych (prze­glą­darka inter­netowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza prze­cho­wy­wanie plików cookies w urzą­dzeniu koń­cowym Użyt­kownika. Użyt­kownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Prze­glą­darka inter­netowa umoż­liwia usu­nięcie plików cookies. Możliwe jest także auto­ma­tyczne blo­ko­wanie plików cookies Szcze­gółowe infor­macje na ten temat zawiera pomoc lub doku­men­tacja prze­glą­darki internetowej.
 • Ogra­ni­czenia sto­so­wania plików cookies mogą wpłynąć na nie­które funk­cjo­nal­ności dostępne na stronach inter­ne­towych Serwisu.
 • Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dzeniu koń­cowym Użyt­kownika Serwisu wyko­rzy­stywane mogą być również przez współ­pra­cujące z ope­ra­torem Serwisu pod­mioty, w szcze­gól­ności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z sie­dzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z sie­dzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z sie­dzibą w USA).

9. Zarzą­dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użyt­kownik nie chce otrzy­mywać plików cookies, może zmienić usta­wienia prze­glą­darki. Zastrzegamy, że wyłą­czenie obsługi plików cookies nie­zbędnych dla pro­cesów uwie­rzy­tel­niania, bez­pie­czeństwa, utrzy­mania pre­fe­rencji użyt­kownika może utrudnić, a w skrajnych przy­padkach może unie­moż­liwić korzy­stanie ze stron www
 • W celu zarzą­dzania usta­wienia cookies wybierz z listy poniżej prze­glą­darkę inter­netową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera

Urzą­dzenia mobilne:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone

Niniejszy wzór polityki został wyge­ne­rowany bez­płatnie, w celach infor­ma­cyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obo­wią­zujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy spraw­dzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na naj­czę­ściej wystę­pu­jących na stronach inter­ne­towych sytu­acjach, ale może nie odzwier­ciedlać pełnej i dokładnej spe­cyfiki Twojej strony www. Prze­czytaj uważnie wyge­ne­rowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bie­rzemy odpo­wie­dzial­ności za skutki posłu­gi­wania się tym doku­mentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie infor­macje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Pry­wat­ności, nawet naj­lepsza, jest tylko jednym z ele­mentów Twojej troski o dane osobowe i pry­watność użyt­kownika na stronie www.

 • Infor­macja o prawie klienta do wnie­sienia skargi do organu nad­zor­czego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo wnie­sienia skargi do organu nad­zor­czego zaj­mu­jącego się ochroną danych oso­bowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Infor­macja o prawie do prze­glą­dania, popra­wiania, kaso­wania danych oso­bowych (prawo do bycia zapomnianym).

Użyt­kownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych oso­bowych, a także żądania od Admi­ni­stratora nie­zwłocznego ich usu­nięcia („prawo do zapomnienia”).

 • Moż­liwość skła­dania żądania z zakresu infor­macji o danych lub ich prze­twa­rzania w formie elektronicznej.

Żądania z zakresu prze­twa­rzania danych oso­bowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres admi­ni­stratora kontakt@ekotimbud.pl

 • Zobo­wią­zanie do zacho­wania prze­strze­gania tajemnicy zwią­zanej z danymi oraz ich nale­żytego zabezpieczenia.

Admi­ni­strator zobo­wiązuje się do doło­żenia starań w celu zacho­wania nale­żytego zabez­pie­czenia danych oso­bowych Klienta.